วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลปอน "ปอนตำบลน่าอยู่ มีพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง และยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อปท. สะอาด" ปี พ.ศ. 2564

การดำเนินกิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 2563

การสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการฯ


การเสริมสร้างสุขภาพสุขภาวะของผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย

แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง

รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท

นโยบายดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ในองค์กร

โครงการส่งเสริมสุขภาพดัวยการออกกำลังกาย

คำสั่ง อบต.ปอน เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน

คำสั่ง อบต.ปอน เรื่อง แบ่งงานเวลาการมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัด อบต.ปอน

ประกาศ อบต.ปอน กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศ อบต.ปอน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

ประกาศ อบต.ปอน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ต.๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔)

ประกาศ อบต.ปอน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
เพื่อขออนุญาตตามกระบวนงานตามคู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปอน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community ISolation) และการกักตัวที่บ้าน
(Home ISolation)

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564) โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

เผยแพร่สื่อ " น้ำเสียและการบำบัด" องค์การบริหารส่วนตำบลปอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
(แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปอน

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ตามแบบ ผ.ถ./ส.ถ.๔/๔ และ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ผ.ถ./ส.ถ. ๔/๕

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ อบต.ปอน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขต อบต.ปอน ประจำปี พ.ศ.2565
(เพิ่มเติม) ตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศ อบต.ปอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ. 2563 (2565)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลปอน เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งว่าง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565

ประกาศ อบต.ปอน เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ชายซากพัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านไร่ไทรงาม หมู่ที่ 2 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2(เดือนมกราคม--มีนาคม2565)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหล่ายทุ่ง ม.3 ตำบลปอน

รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565

รายงานการจัดทำประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565

รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565)

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของอค์การบริหารส่วนตำบลปอน

อ่านต่อ

รูปการดำเนินกิจกรรม