ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2564
การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ..2562 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2564 อบต.ปอน
กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 อบต.ปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
แผนการจัดเก็บภาษีรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อปท. สะอาด" ปี พ.ศ. 2564

การดำเนินกิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 2563

การสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการฯ


การเสริมสร้างสุขภาพสุขภาวะของผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย

แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community ISolation) และการกักตัวที่บ้าน
(Home ISolation)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
(แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔)

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ อบต.ปอน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ หมู่ที่ 7 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เครื่องออกกำลังกาย ปลูกต้นพญาเสือโคร่ง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ อบต.ปอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสถานที่ท่องเที่ยวนันทนาการ หมู่ที่ 7 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เครื่องออกกำลังกาย
ปลูกต้นพญาเสือโคร่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน วิธีปัพกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการปรับยกระดับด้วยแอสฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๘ ตำบลปอน


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเฉลิมราช หมู่ที่ ๘ ตำบลปอ


ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปรับยกระดับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๘ ตำบลปอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗
ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ