Facebook
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตพื้นที่ อบต.ปอน 29 พฤศจิกายน 2562
จดหมายข่าว ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562
แบบฟอร์มขอลดหย่อนภาษีโรงเรียนและที่ดิน 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน การสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปี 2562
แผนพัฒนารายได้องค์การบริหารส่วนตำบลปอน 2562
แผ่นพับ ภาษีทุกประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลปอน
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 29 พฤษภาคม 2563
 
 
วิสัยทัศน์ "ปอนตำบลน่าอยู่ มีพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง และยึดหลักบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 โทร. 054 - 694045 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.