ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบ "ด้านคุณธรรมจริยธรรม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงถนนแอสฟัสต์ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕
ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงถนนแอสฟัสต์ บ้านปอน่ หมู่ที่ ๖
ประกาศประชาสัมพันธ์งานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปอน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน ปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน ปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลแผนการจัดหาพัสดุ เมษายน 2561
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ ๓
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 2561
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 2561
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๘
รายงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ขายซากพัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ๒ โครงการ
รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างเมรุป่าสุสาน บ้านปอน หมู่ที่ ๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e- G
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสทที่ ๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านปอน หมู่ที่ 6 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ๒ โครงการ
รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างเมรุป่าสุสาน บ้านปอน หมู่ที่ ๖
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4
Facebook
 
 
วิสัยทัศน์ "ปอนตำบลน่าอยู่ มีพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง และยึดหลักบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 โทร. 054 - 694045 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.