ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบ "ด้านคุณธรรมจริยธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายไตรมาส
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปรับระดับด้วยพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
รหัสททางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-011 บ้านป่าเปือย หมู่ที่๗ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปรับระดับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-011 บ้านป่าเปือย หมู่ 7 ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอนเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปรับระดับด้วย
พารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-011 บ้านป่าเปือย หมู่ 7 ตำบลปอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาศ (ไตรมาศ ๒ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-019 สายเลียบน้ำน่าน-นาหนอง บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปรับระดับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-011 บ้านป่าเปือย หมู่ 7 ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-019 สายเลียบน้ำน่าน-นาหนอง บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-019 สายเลียบน้ำน่าน-นาหนอง บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-019 สายเลียบน้ำน่าน-นาหนอง บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-019 สายเลียบน้ำน่าน-นาหนอง บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-019 สายเลียบน้ำน่าน-นาหนอง บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
ราคากลางฝารางระบายน้ำตำบลปอน บ้านหมู่ที่ ๑-๘ ตำบลปอน
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านน้ำเลียง หมู่ที่ ๑ ตำบลปอน
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านไร่ไทรงามง หมู่ที่ ๒ ตำบลปอน
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านเฉลิมราช หมู่ที่ ๘ ตำบลปอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน อบต.ปอน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓
ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปรับยกระดับด้วยพาราแอสฟัลท์ติก ม.7
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปรับยกระดับด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานการจัดทำประกาศผล ผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓)

ประกวดองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

Facebook
ดูทั้งหมด >>>

องค์การบริหารส่วนตำบลปอน
อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
โทร/Fax 054-719845
กู้ชีพ-กู้ภัย 054-719846

 

 

 
 
วิสัยทัศน์ "ปอนตำบลน่าอยู่ มีพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง และยึดหลักบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 โทร. 054 - 719845 - 6