ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านปอน หมู่ที่ 6 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านปอน หมู่ที่๖
ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาก่อสร้างเมรุ บ้านปอน หมู่ที่ ๖ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศ ๑-ไตรมาศ ๒)
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4
รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาศ ๑ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปรับระดับด้วยพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
รหัสททางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-011 บ้านป่าเปือย หมู่ที่๗ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปรับระดับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-011 บ้านป่าเปือย หมู่ 7 ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอนเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปรับระดับด้วย
พารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-011 บ้านป่าเปือย หมู่ 7 ตำบลปอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาศ (ไตรมาศ ๒ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-019 สายเลียบน้ำน่าน-นาหนอง บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปรับระดับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-011 บ้านป่าเปือย หมู่ 7 ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-019 สายเลียบน้ำน่าน-นาหนอง บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-019 สายเลียบน้ำน่าน-นาหนอง บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-019 สายเลียบน้ำน่าน-นาหนอง บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-019 สายเลียบน้ำน่าน-นาหนอง บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-019 สายเลียบน้ำน่าน-นาหนอง บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
Facebook
ดูทั้งหมด >>>
 
 
วิสัยทัศน์ "ปอนตำบลน่าอยู่ มีพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง และยึดหลักบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 โทร. 054 - 694045 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u