ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e- G
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสทที่ ๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านปอน หมู่ที่ 6 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4
รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) 02/01/2563
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปรับระดับด้วย
พารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-011 บ้านป่าเปือย หมู่ 7 ตำบลปอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Facebook
ดูทั้งหมด >>>
 
 
วิสัยทัศน์ "ปอนตำบลน่าอยู่ มีพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง และยึดหลักบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 โทร. 054 - 694045 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u