แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
(๕ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อบต.ปอ
น)