สขร.
 
วิสัยทัศน์ "ปอนตำบลน่าอยู่ มีพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง และยึดหลักบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 โทร. 054 - 694045 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[