การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และโครงการคุณธรรมจริยธรรม
สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปอนได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
และโครงการคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลปอน