การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลปอน พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

 

นายอธิศพัฒน์ เรศมณเทียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอน พร้อมด้วยนางสาวสุปาณี ศรีใหญ่ ปลัด อบต.ปอน พนักงานข้าราชการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอน พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมแสดงเจตจำนงสุจริต
และการสร้าง สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต