การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอท่งช้าง จังหวัดน่าน โดย สำนักงานปลัด อบต.ลงพื้นที่จัดดำเนินการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปอน โดยสำนักปลัด อบต.

  • ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2564 ภายในพื้นที่ตำบลปอน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทาง
    การพัฒนาของแต่ละชุมชน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนา ตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ
    อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชน
  • ลงพื้นที่ตำบลปอน ทั้ง 8 หมู่บ้าน (บ้านน้ำเลียง ม.1 บ้านไร่ไทรงาม ม.2 บ้านหล่ายทุ่ง ม.3 บ้านหนองคำ ม.4 บ้านใหม่ ม.5 บ้านปอน ม.6
    บ้านป่าเปือย ม.7 และบ้านเฉลิมราช ม.8