การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน นายสุพงศ์ ขะจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอน พร้อมด้วย นางสาวสุปาณี ศรีใหญ่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอน และคณะผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน ได้มีการระดมความคิดเห็น ประชุมหารือประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ติดตามจัดทำ/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น