กฏหมายที่เกี่ยวข้อง อบต.

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(แบับที่ 2) พ.ศ. 2549
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พราะราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562