องค์การบริหารส่วนตำบลปอนขอความร่วมมือผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปอนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลปอนจะนำไป
พัฒนาการให้บริการต่อประชาชนต่อไป https://forms.gle/FUvkHvVagDcBqxV28