ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-011 บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-010 บ้านปอน หมู่ที่ 6 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลปอน เรื่อง ขายซากพัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2563)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านเฉลิมราช หมู่ที่ 8 ตำบลปอน
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านไร่ไทรงาม หมู่ที่ 2 ตำบลปอน
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านน้ำเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลปอน
ราคากลางฝารางระบายน้ำตำบลปอน หมู่ที่ 1-8 ตำบลปอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-019 สายเลียบน้ำน่าน-นาหนอง บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ อบต.ปอน เรื่องประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
(เก่า)
 
ประกาศ อบต.ปอน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ หมู่ที่ 7 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เครื่องออกกำลังกาย ปลูกต้นพญาเสือโคร่ง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(เก่า)
 
ประกาศ อบต.ปอน เรื่องยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ หมู่ที่ 7 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เครื่องออกกำลังกาย ปลูกต้นพญาเสือโคร่ง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(เก่า)
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-006 บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.พ. 2564
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-011 บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2564
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-010 บ้านปอน หมู่ที่ 6 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
22 ก.พ. 2564
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-011 บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2564  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-010 บ้านปอน หมู่ที่ 6 ตำบลปอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.พ. 2564
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 56-006 บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลปอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.พ. 2564  
แนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค. พ.ศ. 2564  
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อเป็นอนุรักษ์และ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ หมู่ที่ 7 ตำบลปอน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เครื่องออกกำลังกาย ปลูกต้นพญาเสือโคร่ง ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
 
   
   
   
   

 

 

d