ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อปท. สะอาด" ปี พ.ศ. 2564

การดำเนินกิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 2563

การสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการฯ


การเสริมสร้างสุขภาพสุขภาวะของผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย

แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
เพื่อขออนุญาตตามกระบวนงานตามคู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปอน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community ISolation) และการกักตัวที่บ้าน
(Home ISolation)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
(แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ตามแบบ ผ.ถ./ส.ถ.๔/๔ และ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ผ.ถ./ส.ถ. ๔/๕

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ อบต.ปอน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขต อบต.ปอน ประจำปี พ.ศ.2565
(เพิ่มเติม) ตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศ อบต.ปอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ. 2563 (2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ อบต.ปอน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ หมู่ที่ 7 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เครื่องออกกำลังกาย ปลูกต้นพญาเสือโคร่ง ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ อบต.ปอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสถานที่ท่องเที่ยวนันทนาการ หมู่ที่ 7 ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เครื่องออกกำลังกาย
ปลูกต้นพญาเสือโคร่ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน วิธีปัพกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่องประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการปรับยกระดับด้วยแอสฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๘ ตำบลปอน


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเฉลิมราช หมู่ที่ ๘ ตำบลปอ


ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปรับยกระดับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๘ ตำบลปอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๗
ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ
จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเฉลิมราช หมู่ที่ ๘ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการปรับยกระดับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๘ ตำบลปอน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเฉลิมราช หมู่ที่ ๘ ตำบลปอน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอน เรื่อง ชายซากพัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

อ่านต่อ